KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thứ hai - 04/12/2017 13:34
KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
 
  * Trường THCS Giao Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu kế hoạch và đăng ký với đồng chí Trần Minh Hạnh chậm nhất vào 10h ngày 09/12/2017
 
 
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 1498/KH-SGDĐT

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Nam Định, ngày 23  tháng 11  năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN
NĂM HỌC  2017- 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
                                                                     *****************
      Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa XII; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 14/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;
      Căn cứ Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập và Thông tư liên tịch số 36/2014/ TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập;
Căn cứ các quyết định của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (TCCDNN);
     Thực hiện Công văn số 2793/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/6/2017 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (TCCDNN) giáo viên mầm non, phổ thông công lập,
Sở GD&ĐT Nam Định ban hành Kế hoạch bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên, giảng viên năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo như sau:
 1. Mục đích, yêu cầu
     Cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD); Đào tạo góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD có đủ và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ và năng lực chuyên môn đảm bảo chất lượng của hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong thời đại mới. Triển khai đồng thời các biện pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 366/KH-SGDĐT  ngày 20/4/2015 về Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
2. Đối tượng, nội dung bồi dưỡng theo TCCDNN
   2.1.  Đối tượng bồi dưỡng
     Đối tượng bồi dưỡng theo TCCDNN (nói chung) là CBQL, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông (mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX) và Trường CĐSP đã được bổ nhiệm theo TCCDNN giáo viên, giảng viên hoặc đã được tuyển dụng làm giáo viên, giảng viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, Trường CĐSP đang được hưởng lương tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp hoặc có khả năng đảm nhận công việc phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp cao hơn mà chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCDNN tương ứng.
     Đối tượng được cử đi bồi dưỡng theo Chương trình bồi dưỡng chức danh cụ thể phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại quyết định của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo TCCDNN. Cụ thể:
- Quyết định số 2186, 2188, 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo TCCD nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, hạng III, hạng IV;
- Quyết định số 2514, 2515,2516/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo TCCD nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, hạng IV;
- Quyết định số 2511, 2512, 2513/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo TCCD nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, hạng II, hạng III;
 - Quyết định số 2509, 2510/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016; Quyết định số 2588/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2016 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo TCCD nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I, hạng II, hạng III;
 - Quyết định số 1611, 1612, 1613/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2016 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo TCCD nghề nghiệp giảng viên hạng I, hạng II, hạng III.
Theo lộ trình của Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT sẽ quy định cụ thể đối tượng được cử đi bồi dưỡng từng năm.
2.2. Nội dung bồi dưỡng
- Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung.
- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu của từng hạng chức danh nghề nghiệp.
- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
3. Phương pháp và hình thức bồi dưỡng
Sử dụng phương pháp tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên.
Sử dụng hình thức bồi dưỡng bán tập trung, vừa học vừa làm
4. Quyền lợi  và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng theo TCCDNN
 4.1. Quyền lợi:
- Được đơn vị sự nghiệp công lập bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;
- Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;
- Được hưởng nguyên lương, các chế độ phụ cấp khác được hưởng theo quy định của pháp luật;
- Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.
4.2. Trách nhiệm của viên chức
- Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
- Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học.
Việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
5. Trình tự, thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng theo TCCDNN
5.1. Đối với các đơn vị trực thuộc
- Hàng năm, từ ngày 15 tháng 9 đến trước ngày 01 tháng 10, thủ trưởng đơn vị xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo năm học. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng theo TCCDNN là một phần của Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đơn vị nộp danh sách những người được cử đi bồi dưỡng theo TCCDNN nộp về Sở GD&ĐT (Phòng TCCB nhận) cùng với thời điểm nộp danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học.
- Khi xây dựng kế hoạch, các đơn vị chú ý đảm bảo cơ cấu cán bộ, giáo viên để ổn định các hoạt động giảng dạy và giáo dục.
5.2. Đối với các Phòng GD&ĐT
- Hàng năm, từ ngày 15 tháng 9 đến trước ngày 01 tháng 10, các Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo TCCDNN theo năm học. Nộp kế hoạch và đăng ký số lượng cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị theo từng hạng chức danh nghề nghiệp về Sở GD&ĐT (Phòng TCCB nhận) trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.
- Sở GD&ĐT sẽ có công văn gửi các Phòng GD&ĐT về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng theo TCCDNN trước khi mở các lớp bồi dưỡng.
6. Kế hoạch bồi dưỡng theo TCCDNN năm học 2017-2018
6.1. Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố rà soát đội ngũ nhà giáo và CBQLGD theo TCCDNN đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo từng hạng CDNN đã được quy định, số lượng người dự kiến cử đi học các lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giáo viên mầm non hạng II, Giáo viên mầm non hạng III; lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giáo viên tiểu học hạng II, Giáo viên tiểu học hạng III; lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giáo viên trung học cơ sở hạng II, Giáo viên trung học cơ sở hạng I gửi về Sở GD&ĐT (Phòng TCCB nhận) theo mẫu đính kèm trước ngày 15/12/2017.
Sở GD&ĐT căn cứ nhu cầu của các đơn vị để xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng và thông báo cụ thể sau.
6.2. Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định rà soát đội ngũ nhà giáo và CBQLGD theo TCCDNN đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lập danh sách những người được cử đi bồi dưỡng theo TCCDNN gửi về Sở GD&ĐT (Phòng TCCB nhận) theo mẫu đính kèm trước ngày 15/12/2017.
Sở GD&ĐT căn cứ nhu cầu của đơn vị để xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng và thông báo cụ thể sau.
6.3 Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theoTCCDNN năm 2017-2018 khối trực thuộc như sau:
Lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giáo viên trung học phổ thông hạng III
* Đối tượng: Viên chức hiện đang công tác tại các Trường THPT, Trung tâm GDTX trực thuộc Sở GD&ĐT đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCDNN Giáo viên THPT hạng III, hiện đang hưởng lương bậc 1, hệ số 2,34.
* Số học viên: Dự kiến 30 người
* Thời gian bồi dưỡng: Tổng thời gian 240 tiết, học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần (15 tuần).
* Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định
Lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giáo viên trung học phổ thông hạng II
* Đối tượng: Viên chức hiện đang công tác tại các Trường THPT, Trung tâm GDTX trực thuộc Sở GD&ĐT có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, có một trong các điều kiện sau:
- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCDNN Giáo viên THPT hạng II;
- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, có nhu cầu thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng II.
Có đủ năng lực để thực hiện được những nhiệm vụ sau:
- Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở cáo lớp bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới;
-  Hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm khi được phân công;
- Vận dụng hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm, tham gia đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp viết sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên;
- Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá sản phẩn nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học phổ thông từ cấp trường trở lên;
- Chủ trì các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn;
- Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trung học phổ thông cấp trường trở lên;
- Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi hoặc giáo viên trung học phổ thông chủ nhiệm giỏi cấp trường trở lên;
- Tham gia ra đề và chấm thi học sinh giỏi trung học phổ thông từ cấp trường trở lên;
- Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh trung học phổ thông từ cấp trường trở lên.
* Số học viên: Dự kiến 30 người
* Thời gian bồi dưỡng: Tổng thời gian 240 tiết, học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần (15 tuần).
* Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định
7. Giải pháp thực hiện
7.1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt sâu sắc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên, giảng viên, Kế hoạch bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên, giảng viên năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo của Sở GD&ĐT để nâng cao nhận thức của đội ngũ nhà giáo, CBQLGD về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đào tạo, bồi dưỡng, về quyền và trách nhiệm của mỗi nhà giáo, CBQLGD trong việc học tập và nâng cao năng lực nghề nghiệp.
7.2. Trên cơ sở thực trạng năng lực nghề nghiệp của nhà giáo, CBQLGD và vị trí việc làm, thủ trưởng các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nói chung, trong đó chú ý nội dung bồi dưỡng theo TCCDNN phù hợp với chức danh nghề nghiệp theo từng năm và theo nhiệm kỳ; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo trẻ, nữ nhà giáo, đội ngũ giáo viên cốt cán của Ngành.
7.3. Kết hợp đồng bộ giữa bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm…nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của nhà giáo, CBQL phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, xu thế hội nhập quốc tế.
7.4.Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên theo TCCDNN. Xây dựng và nâng cao chất lượng của cán bộ làm công tác tham mưu về đào tạo bồi dưỡng.
8. Kinh phí
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức: “Kinh phí bồi dưỡng viên chức được lấy từ các nguồn: Kinh phí của đơn vị sự nghiệp công lập, của viên chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.”
9. Tổ chức thực hiện
9.1. Các cơ sở giáo dục
- Hàng năm các cơ sở giáo dục rà soát đội ngũ nhà giáo và CBQLGD theo TCCDNN đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo từng hạng được quy định tại các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập; Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; lập danh sách những người có năng lực đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và đối tượng mới tuyển dụng chưa được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp để xây dựng kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng trong năm học;
- Gửi danh sách nhu cầu bồi dưỡng theo TCCDNN về Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT khi có công văn hướng dẫn;
- Tao điều kiện, bố trí cho nhà giáo, CBQLGD có trong danh sách phê duyệt của các cấp có thẩm quyền đi học tập, bồi dưỡng theo kế hoạch.
9.2. Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT
- Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo TCCDNN hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả về Sở (trong báo cáo về công tác tổ chức cán bộ trước ngày 15/7 hàng năm)
- Sở GD&ĐT dựa trên tình hình thực tế của các đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể; ký hợp đồng với đơn vị có đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên, giảng viên đã được Bộ GD&ĐT cho phép; giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở có đủ điều kiện về CSVC tổ chức và giám sát các lớp bồi dưỡng.
Sở GD&ĐT gửi kèm Kế hoạch này các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên theo TCCDNN. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới toàn bộ nhà giáo và CBQL thuộc đơn vị, Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố căn cứ để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo TCCDNN phù hợp với tình hình đơn vị./.

 
Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo Sở (để phối hợp chỉ đạo);
- Các phòng chức năng cơ quan Sở (để phối hợp thực hiện);
- Các phòng GDĐT, Trường CĐSP NĐ; trường THPT, trung tâm GDTX (để thực hiện);
- Website Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
                                                          GIÁM ĐỐC
 
 
                                                             (Đã ký)
 
 
                                                    Cao Xuân Hùng
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn